SZLAK KULTURY / CULTURE TRAIL

Tokarnia - spotkanie kultur / Tokarnia - meeting of cultures


INFORMACJA / INFORMATION

 tel. 12 274 70 05 / +48 533 654 266 / tokarniakck@gmail.com
w godzinach poniedziałek-piątek 15:00 - 20:00

Pobierz plikiKALWARIA TOKARSKA / TOKARNIA CALVARY

Kalwaria Tokarska
Niepowtarzalna, jedna z największych w regionie galeria plenerowa Beskidu Wyspowego, połączenie przyrody i fenomenu rzeźbiarstwa ludowego. Ponad 50 rzeźb naturalnych rozmiarów, tony kamieni unikatowe miejsca – Grota, Kopiec, Staw, Most nad przepaścią, Piwnica, Krzyż na szczycie. Dzieło jednego człowieka, który całe życie poświęcił Urbaniej Górze.

Tokarnia Calvary 
A unique, one of the largest open-air gallery in the region of Beskid Wyspowy, a combination of nature and the phenomenon of folk sculpture. Over 50 life-size sculptures, tones of stones, unusual places – Grotto, Mound, Pond, Bridge Over the Abyss, Cellar, Cross on the top. The work of one man who devoted his entire life to Urbania Hill.

DWÓR TARGOWSKICH / MANOR of the TARGOWSKI FAMILY

Historia dworu
Dwór wraz z otaczającym go parkiem powstał na początku XIX w. W 1804 roku, po ślubie adiutanta Tadeusza Kościuszki – Jana Kantego Targowskiego z Anną Łodzińską, przeszedł w ręce rodziny Targowskich herbu Tarnawa. W latach 1907-08 dwór został rozbudowany przez Bolesława Targowskiego według projektu Franciszka Mączyńskiego, architekta secesji, autora m. in. Pałacu Sztuki czy Teatru Starego w Krakowie. Podczas II wojny światowej dwór został kilkakrotnie obrabowany. Nocą 20/21 września 1944 roku oddziały Armii Krajowej rozbroiły bezkrwawo stacjonujący w dworze oddział Wehrmachtu. Po zakończeniu II wojny światowej dwór został zdewastowany przez Rosjan, zniszczono wyposażenie i spalono archiwa rodzinne. Po parcelacji dworu mieścił się tutaj zakład wychowawczy dla wojennych sierot, a do 1971 roku szkoła podstawowa. Obecnie we wnętrzach dworu zwiedzać można ekspozycję prezentującą dzieje czterech rodów szlacheckich, poczet portretów, stare fotografie, unikatowe eksponaty historyczne, oryginalnie zachowane stropy, witraże herbowe i Galerię Rzeźby Józefa Wrony.

History of the manor
The manor and the surrounding park were built in the early 19th century. In 1804, after the marriage of Tadeusz Kościuszko's adjutant Jan Kanty Targowski with Anna Łodzińska, they were passed onto the Targowski family of the Tarnawa coat of arms. In the years 1907-08 the manor was expanded by Bolesław Targowski according to a design by Franciszek Mączyński, an architect of Art Nouveau, author of the Palace of Art and the Old Theatre in Kraków. During World War II the manor was robbed several times. On the night of September 20/21 1944, the Home Army units bloodlessly disarmed a Wehrmacht unit stationed in the manor. After the war, the manor was devastated by the Russians, home furnishings were destroyed and the family archives were burnt. When the estate was parcelled out, an educational institution for war orphans was located in the manor, and then until 1971, a primary school. Today, inside the manor visitors can see an exhibition presenting the history of four noble families, portraits, old photographs, unique historical exhibits, original ceilings, stained glass with coats of arms and the Józef Wrona Sculpture Gallery.